Algemene voorwaarden | 't Ponton

Algemene voorwaarden

 

1.      Aanvaarding van de algemene voorwaarden 

1)  Huidige algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en gelden zowel ten aanzien van consumenten als ten aanzien van handelaars. 

2)  Deze voorwaarden worden gepubliceerd op de hotelwebsite. Door dit feit verklaren de cliënten, medecontractanten en alle derden zich akkoord met deze algemene en bijzondere voorwaarden, er kennis van te hebben genomen en er alle bedingen van te hebben aanvaard, behoudens wanneer uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. 

3)  De cliënten, medecontractanten en derden gaan er uitdrukkelijk mee akkoord dat de onderhavige voorwaarden, ongeacht hernieuwde schriftelijke bevestiging voor alle toekomstige transacties gelden, en meer in het bijzonder bij overeenkomsten die mondeling, telefonisch, per telex, per fax, per e-mail of enig andere elektronische wijze tot stand komen. 

4)  Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden welke door Brasserie – Logies ‘t Ponton  niet uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaandelijk werden aanvaard, hebben ten aanzien van Brasserie – Logies ‘t Ponton geen enkele rechtskracht, ook al worden ze niet uitdrukkelijk betwist. 

5)  De nietigverklaring van een artikel of een clausule brengt nooit de nietigheid van het geheel der algemene voorwaarden met zich mee. 

2.      Offertes en orders 

1)  De door Brasserie – Logies ‘t Ponton opgestelde offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Een reservatie wordt pas als definitief beschouwd wanneer de cliënt een bevestiging van reservatie ontvangt.

2)  Elke offerte of elk aanbod van Brasserie – Logies ‘t Ponton kan door Brasserie – Logies ‘t Ponton worden ingetrokken tot aan de kennisname van de schriftelijke aanvaarding door de cliënt, de medecontractant of de derde en vervalt automatisch 10 dagen na datum, behoudens vermelding van een andere periode op de offerte of het aanbod. 

3)  Elke boeking verbindt de cliënten, medecontractanten en alle derden, doch verbindt Brasserie – Logies ‘t Ponton slechts definitief schriftelijke bevestiging ervan van harentwege en na betaling van het gevraagde bedrag. 

4)  Een boeking door kan niet meer gewijzigd of geannuleerd worden, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de partijen. 

3.     Algemene bepalingen 

1)  Het is Brasserie – Logies ‘t Ponton toegestaan om alle rechten voortspruitende uit eender welke overeenkomst over te dragen aan een derde. 

2)  De cliënt, de medecontractant of de derde verbindt er zich toe om, in voorkomend geval, aangebrachte publiciteit van Brasserie – Logies ‘t Ponton, niet te verwijderen. 

3)  Overmacht, staking, lock-out ... of enige andere onvoorzienbare gebeurtenis die Brasserie – Logies ‘t Ponton niet in staat stelt de overeenkomst naar behoren uit te voeren, wordt uitdrukkelijk aanvaard als een geldige reden tot ontbinding van de overeenkomst, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 

4)  Alle diensten en prestaties van Brasserie – Logies ‘t Ponton dienen in elk geval te worden beschouwd als middelenverbintenissen en kunnen nooit aanzien worden als een resultaatsverbintenis. 

4.      Prijs

De overeengekomen prijs geldt slechts gedurende de overeengekomen periode van prijsvastheid. 

5.     Betalingsvoorwaarden en facturatie 

1)  Alle rekeningen, facturen of hotelnota’s van Brasserie – Logies ‘t Ponton zijn steeds contant en zonder korting betaalbaar bij het verlaten van het hotel.

2)  Het uitzonderlijk toestaan van enige andere betalingswijze, kan enkel schriftelijk geschieden en kan nooit novatie, wijziging of afschaffing van de algemene voorwaarden van Brasserie – Logies ‘t Ponton met zich meebrengen. 

6.      Aanvaarding van de factuur 

1) Geen enkele klacht tegen de facturen van Brasserie – Logies ‘t Ponton zal worden aanvaard indien ze niet aangetekend wordt gedaan binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum. Betaling van de prijs houdt steeds aanvaarding van de rekeningen, facturen of hotelnota’s in.

7.      Wanbetaling

1) Bij gebrek aan ontvangst binnen de 14 kalenderdagen ( zowel voor binnenland als buitenland) na factuurdatum door Brasserie – Logies ‘t Ponton van de betaling zal van rechtswege, en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd te zijn van 12 % per jaar vanaf de factuurdatum. 

2) Het bedrag van de binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum onbetaald gebleven facturen zal bij wijze van schadevergoeding van rechtswege verhoogd worden met 10% met een minimum van 100 euro teneinde Brasserie – Logies ‘t Ponton te vergoeden voor al haar buitengerechtelijke onkosten, tijdsverlies, administratiekosten en briefwisseling. De schadevergoeding zal verschuldigd zijn zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, en onverminderd de hoofdsom, interesten en eventuele gerechtskosten. 

3) Bij gebreke aan ontvangst binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum door Brasserie – Logies ‘t Ponton van de contante betaling van één enkele factuur zullen alle facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden. 

4) Bovendien zal Brasserie – Logies ‘t Ponton niet verplicht zijn verdere leveringen of diensten uit te voeren volgens welke overeenkomst ook, vooraleer de vervallen facturen werden vereffend. 

8.      Annuleringsvoorwaarde

Onderstaand treft u de voorwaarden aan die bij annulering van kracht zijn. De getoonde bedragen en percentages dienen door u te worden betaald.

-       Bij annulatie binnen 14 dagen voor aankomstdatum betaald u de eerste nacht.

-       Bij annulatie binnen 7 dagen betaald u het volledige verblijf.  

9.      Check-in, check-out

De Klant kan inchecken in het hotel vanaf 16 uur. Het uitchecken dient te gebeuren voor 11 uur. Indien de klant laattijdig opdaagt, behoudt Brasserie – Logies ‘t Ponton zich het recht voor om de desbetreffende reservering te annuleren (zie voorgaand punt, 9. Annuleringsvoorwaarden).

Indien de klant laattijdig uitcheckt behoudt Brasserie – Logies ‘t Ponton zich het recht voor om een extra dag of een supplement aan te rekenen aan de op dat ogenblik geldende tarieven.    

10.    Schade en aansprakelijkheid

Alle schade dewelke door cliënten, medecontractanten of derden aan de hotels wordt aangebracht zal op kosten van de cliënten, medecontractanten of derden worden hersteld. Ook winstderving waarvan de aangebrachte schade de oorzaak zou zijn, kan in rekening worden gebracht (kamer 1 of meer dagen niet verhuurbaar). Het minimumbedrag bij aangebrachte schade bedraagt €150,00.

11.     Retentierecht

1) Brasserie – Logies ‘t Ponton heeft het recht om op basis van alle vervallen aanspraken die haar rechtens de overeenkomst en huidige voorwaarden toekomen, een retentierecht uit te oefenen op de goederen of andere waarden die in haar bezit zijn en deze als waarborg te beschouwen tot zekerheid van het nakomen van de verbintenissen waartoe de cliënt, de medecontractant of de derde gehouden is. 

2) De goederen die aan Brasserie – Logies ‘t Ponton worden toevertrouwd, worden geacht deel uit te maken van een en dezelfde ondeelbare overeenkomst zelfs wanneer deze overeenkomst in opeenvolgende prestaties wordt uitgevoerd. 

3) De bovenstaande bepalingen gelden onverminderd andere zekerheden waarop Brasserie – Logies ‘t Ponton zich volgens de wet of enige overeenkomst kan beroepen. 

12.     Persoonlijke levenssfeer

1) Uw persoonlijke gegevens vermeld op documenten van Brasserie – Logies ‘t Ponton worden opgenomen in de bestanden van Brasserie – Logies ‘t Ponton en zijn bestemd voor intern gebruik, facturatie, klantenbeheer, evenals voor promotie-acties, marktstudies en informatieverstrekking allerhande. 

2) Op schriftelijk verzoek en overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heeft de koper een inzage- en verbeteringsrecht. 

13.     Jurisdictie

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch Recht. Bij eventuele geschillen is uitsluitend de rechtbank van Veurne bevoegd.